Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 31 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

21 - 30 van 31 resultaten

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking publiceerden het Instituut, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en GAMS België een update van de studie over de schatting van de prevalentie van in België wonende meisjes en vrouwen die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden.

Deze brochure wil een eerste leidraad zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met verkrachting of aanranding van de eerbaarheid.

België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt. Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal actieplan (NAP).

Deze publicatie is opgebouwd rond twee delen: het eerste, met een informatief karakter, biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden geleverd voor de toepassing van het Actieplatform van Peking in België. Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische manier de inhoud van de verschillende thematafels en twee conferenties voor.

Verslag van het colloquium over eerwraak dat plaats vond op 5 maart 2008.

De brochure is de eerste editie van een instrument over genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven door het Instituut.

De brochure is de tweede editie van een instrument over genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven door het Instituut.

Deze publicatie geeft informatie over de mechanismen van partnergeweld en de gevolgen ervan op de werkplek en belicht hoe werkneemsters/werknemers die met dergelijk geweld worden geconfronteerd, kunnen worden ondersteund.

Wat zijn de in België voorkomende (psychosociale) processen of scenario’s die leiden tot de ontwikkeling van eergerelateerd geweld binnen gezin, familie of (lokale) gemeenschap en hoe dienen hulpverlening en beleid hierop te reageren?

Deze folder stelt de Zorgcentra na Seksueel Geweld voor.

Pagina's

21 - 30 van 31 resultaten