Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 12 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 12 resultaten

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een aanbeveling gericht aan de federale regering om werkende mannen en vrouwen beter te beschermen tegen discriminatie op grond van gezinsverantwoordelijkheden.

Het Instituut sloot het rapport 'De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België' af met enkele aanbevelingen met betrekking tot het vaderschapsverlof.

De Commissie voor Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Pensioenen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Instituut om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het instellen van een echt recht om offline te zijn (55K 2307 001) en het wetsvoorstel betreffende het afmeldingsrecht (55K 1636 001).

Sinds 2007 publiceert het Instituut jaarlijks een rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Dit rapport maakt duidelijk dat de loonkloof zoals die vandaag overblijft diep verankerd zit in de structuur van onze arbeidsmarkt – en in onze samenleving.

Het Instituut ontving een klacht van een werkneemster die werd ontslagen terwijl zij tijdskrediet opnam om voor een kind jonger dan 8 jaar te zorgen. Gesteund door het Instituut en haar vakbond, betwistte de werkneemster haar ontslag en vorderde zij een beschermingsuitkering.

Het Instituut werd gevraagd door de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een advies te formuleren over het wetsvoorstel nr. 119/1 van mevrouw  Sophie Thémont, mijnheer Marc Goblet, mijnheer Jean-Marc Delizée en mevrouw Leslie Leoni tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967.

In het kader van de behandeling van verschillende meldingen heeft het Instituut zich gebogen over de situatie van borstvoeding gevende werkneemsters bij de Brusselse gewestelijke en lokale overheid.

Het Instituut brengt een advies uit over het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, met een bijzondere focus op de genderkwesties.

Het Instituut ontving een verzoek om advies betreffende een vraag geformuleerd door de sociale partners aan de Nationale Arbeidsraad.

Deze aanbeveling heeft betrekking op het wettelijk kader ter bescherming van werknemers die het slachtoffer worden van intimidatie op grond van geslacht of/en seksuele intimidatie.

Pagina's

1 - 10 van 12 resultaten