Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 31 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 31 resultaten

Deze publicatie geeft de belangrijkste bevindingen weer van een project genaamd MATRFIFOR dat werd gefinancierd door het programma van de Europese Commissie ‘Preventie en bestrijding van misdaad'.

Het Instituut heeft het initiatief genomen om de presentaties van de spreeksters en sprekers van de drie conferenties die het organiseerde rond het thema 'Mannen en gelijkheid' te bundelen en uit te geven om op die manier de expertise beschikbaar te stellen voor een breder publiek.

Het doel van deze meldcode is ambtenaren van de burgerlijke stand de nodige tools aan te reiken om gedwongen huwelijken te herkennen en op de correcte, wettelijke manier aan te pakken.

Op 26 november 2021 heeft de Raad van Ministers het nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 aangenomen, dat werd voorgesteld door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz.

België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt. Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal actieplan (NAP).

Tussen 2 mei en 9 juni 2017 hebben onderzoekers van de Western University en het Instituut, in samenwerking met de partners van het Instituut, een nationale online enquête uitgevoerd over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken. De enquête omvatte meer dan 40 vragen over de ervaringen van werknemers met partnergeweld en de werkomgeving.

In opdracht van het Instituut voerde het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid een specifieke analyse uit die dieper inging op de verbanden tussen de gegevens over intrafamiliaal geweld en partnergeweld enerzijds en de andere gezondheidsinformatie in de Gezondheidsenquête.

Deze onderzoeksopdracht heeft verschillende doelstellingen. Een eerste doelstelling bestaat erin om het voorkomen van intiem partnergeweld in holebirelaties op een systematische manier in kaart te brengen. Een tweede doelsteling is de exploratie van hoe holebislachtoffers van intiem partnergeweld dit geweld ervaren. Een derde doelstelling is het bekijken van de problematiek vanuit het perspectief van de hulpverleners.

De Europese Unie streeft al meer dan 50 jaar de gelijke behandeling van vrouwen en mannen na. Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België bijzonder veel aandacht geschonken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Eergerelateerd geweld is een complex fenomeen, vaak met een verborgen karakter. Net als bij (andere vormen van) familiaal geweld, zetten slachtoffers in vele gevallen niet de stap naar hulpverlening of politie, bijvoorbeeld uit schaamte, angst, loyaliteit of door negatieve ervaringen met dienstverlening.

Pagina's

11 - 20 van 31 resultaten