Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 47 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 47 resultaten

Deze aanbeveling heeft betrekking op het bestaande onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke borstkankerpatiënten, waarbij aan vrouwelijke patiënten bepaalde medicatie wordt terugbetaald door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, terwijl diezelfde medicatie niet wordt terugbetaald aan mannelijke patiënten.

Het Instituut ontving een klacht van een werkneemster die werd ontslagen terwijl zij tijdskrediet opnam om voor een kind jonger dan 8 jaar te zorgen. Gesteund door het Instituut en haar vakbond, betwistte de werkneemster haar ontslag en vorderde zij een beschermingsuitkering.

Het Instituut werd gevraagd door de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een advies te formuleren over het wetsvoorstel nr. 119/1 van mevrouw  Sophie Thémont, mijnheer Marc Goblet, mijnheer Jean-Marc Delizée en mevrouw Leslie Leoni tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967.

In het kader van de behandeling van verschillende meldingen heeft het Instituut zich gebogen over de situatie van borstvoeding gevende werkneemsters bij de Brusselse gewestelijke en lokale overheid.

In 2016 deed het Instituut een aanbeveling waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevraagd werd om te zorgen voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2004/113/EG van 13 december 2004.

In het ontwerp van het NAP gendergerelateerd geweld 2015-2019 zijn meer dan 20 concrete voorstellen geformuleerd met betrekking tot de strijd tegen gedwongen huwelijken en kindhuwelijken.

Het Instituut brengt een advies uit over het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, met een bijzondere focus op de genderkwesties.

Deze aanbeveling heeft betrekking op het bestaande onderscheid tussen vrouwen en mannen wat betreft de terugbetalingsregeling inzake het vaccin ter voorkoming van chronische infectie met het humaan papillomavirus (hierna: ‘HPV’). 

Om de opsporing en afhandeling van gedwongen huwelijken te verbeteren, heeft het Instituut in 2019 een 'meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand' ontwikkeld.

Het Instituut beveelt aan om artikel 150 van de Grondwet te wijzigen zodat drukmisdrijven ingegeven door seksisme en transfobie onder de bevoegdheid worden geplaatst van de correctionele rechtbank, zoals sinds 1999 als voor racistische schriftelijke haatspraak het geval is.

Pagina's

11 - 20 van 47 resultaten