Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 48 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

21 - 30 van 48 resultaten

Het Instituut beveelt aan om artikel 150 van de Grondwet te wijzigen zodat drukmisdrijven ingegeven door seksisme en transfobie onder de bevoegdheid worden geplaatst van de correctionele rechtbank, zoals sinds 1999 als voor racistische schriftelijke haatspraak het geval is.

Het Instituut is bevoegd om gerechtelijke stappen te ondernemen om een verwerpelijke drijfveer die gebaseerd is op het criterium  geslacht of geslachtsverandering te laten erkennen. Het Instituut kan evenwel slechts tussenbeide komen in gevallen waarin deze verzwarende omstandigheden door de wet zijn voorzien. Sinds een wetswijziging van 14 januari 2013 is dit echter niet langer het geval voor moord, oudermoord, kindermoord en vergiftiging.

Deze aanbeveling gaat over de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen (hierna: Seksismewet).

Het Instituut ontving een verzoek om advies betreffende een vraag geformuleerd door de sociale partners aan de Nationale Arbeidsraad.

Deze aanbeveling heeft betrekking op het wettelijk kader ter bescherming van werknemers die het slachtoffer worden van intimidatie op grond van geslacht of/en seksuele intimidatie.

Deze aanbeveling van oktober 2018 heeft betrekking op de rechtsbescherming van werknemers die hun recht op ouderschapsverlof willen benutten.  

De Commissie sociale zaken van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Instituut om advies gevraagd over drie wetsontwerpen tot wijziging van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Door het invoeren van een aantal veranderingen, opgenomen in de Ministeriële omzendbrief van 17 juli 2013, zorgt het elektronisch toezicht ervoor dat ook alle gevangenisstraffen tussen 6 maanden en 3 jaar opnieuw uitgevoerd kunnen worden.

De Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Instituut gevraagd een advies te formuleren over verschillende voorstellen van resolutie over de diagnose, behandeling en opvolging van endometriose.  

Het Instituut verspreidt een aanbeveling betreffende het geheimhouden van de adresgegevens van slachtoffers van gendergerelateerd geweld, in bijzonderheid slachtoffers van intrafamiliaal geweld, stalking en seksueel geweld.

Pagina's

21 - 30 van 48 resultaten