Verenigde Naties

In de loop van de voorbije decennia hebben de VN enorme vorderingen geboekt bij de verdediging van de gelijkheid van vrouwen en mannen, in het bijzonder dankzij historische akkoorden zoals de Verklaring en het Actieprogramma van Beijing en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.

Niet enkel is de gelijkheid van vrouwen en mannen een fundamenteel mensenrecht, de verwezenlijking ervan heeft ook belangrijke sociaaleconomische gevolgen. De empowerment van vrouwen doet de economie bloeien en draagt bij tot de productiviteit en de groei. 

Niettemin blijven de genderongelijkheden sterk verankerd in alle samenlevingen. Vrouwen hebben niet altijd toegang tot fatsoenlijk werk en moeten opboksen tegen de segregatie van de arbeidsmarkt en de genderloonkloof. Al te vaak wordt hen de toegang tot onderwijs en basiszorgen ontzegd. Overal in de wereld zijn ze ook het slachtoffer van geweld en discriminaties. Ten slotte zijn ze ondervertegenwoordigd in de politieke en economische beslissingsprocessen. 

Gedurende vele jaren werden de VN geconfronteerd met grote hinderpalen bij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen over de hele wereld, waaronder het tekort aan fondsen en het ontbreken van een agentschap dat de gendergerelateerde activiteiten coördineert.

Om hier iets aan te doen werd UN Women in het leven geroepen. De organisatie is een vurige verdediger van de zaak van vrouwen en meisjes en geeft hen de mogelijkheid om zich op mondiaal, regionaal en lokaal niveau te laten horen.

Trouw aan de visie van universele gelijkheid in het Handvest van de Verenigde Naties zet UN Women zich onder andere in voor:

  • de uitbanning van elke discriminatie tegen vrouwen en meisjes;
  • de empowerment van vrouwen;
  • de gelijkheid van mannen en vrouwen als partners en begunstigden in het kader van ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire actie, vrede en veiligheid.