Projectoproep ‘Bread & Roses’

In het kader van het Belgisch relanceplan gefinancierd door de Europese Unie en op initiatief van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, heeft het Instituut de projectoproep ‘Bread & Roses’ gelanceerd, als onderdeel van het Gender & Work project.

Het doel is om projecten te bevorderen die vrouwen in kwetsbare situaties helpen de arbeidsmarkt te betreden of aan de slag te blijven in duurzame jobs van goede kwaliteit, als werknemer of als zelfstandige.

De projectoproep ondersteunt projecten die bijdragen tot:

 • Het oriënteren en heroriënteren van vrouwen in kwetsbare situaties op de arbeidsmarkt naar duurzaam en kwaliteitsvol werk
 • Het verminderen van belemmeringen voor tewerkstelling die de situatie van vrouwen in loondienst of als zelfstandige kwetsbaarder maken
 • De ontwikkeling van een beroepsactiviteit waardoor vrouwen in kwetsbare situaties toegang krijgen tot duurzaam betaald werk of hun beroepssituatie kunnen bestendigen
 • Actie ondernemen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden om kwaliteitsvol werk te garanderen voor vrouwen

De projecten zijn van start gegaan in april 2023 en lopen tot augustus 2024.

Op woensdag 4 oktober 2023 bracht het Instituut de verenigingen samen die de 18 projecten uitvoeren van de projectoproep ‘Bread & Roses’. Het Instituut maakte een kort fotoverslag van deze bijeenkomst.

De geselecteerde projecten

BeCode vzw : More Women in Tech

Belgian Entreprenoires : Entreprenoires Class

DUO for a JOB : PAIRE – Projet d’Accompagnement Intergénérationnel pour la Recherche d’Emploi

Fabriek Paysanne : Lasopleidingen gericht op landbouwsters

Frauenliga / Vie Féminine : Individuele coaching voor de opbouw en ontwikkeling van beroepsperspectieven

Globe Aroma : FXMME LABO®- textiel

Humanitarian Welfare Association: Women to work

Interface3: S’initier, s’orienter et s’insérer dans les métiers informatiques et techniques

Interra : Empo’Women

In-Z : Proeftuin Workin’ Moms

Mode d’Emploi : Luttons pour les roses, pas seulement pour le pain

Le Monde des Possibles : WOW – WOmen knoW

Perspectives : Telles Qu’Elles

Plouf asbl : S’émanciper

VENTURELAB : Toutes des Graines de Changement !

Vlaams Netwerk tegen Armoede : Sterk Vrouwenwerk

Welkom : Grote kuis tegen onrecht!

Zéphyr asbl : Elles boss(ent)

 

BeCode vzw : More Women in Tech

Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR)

Om de vertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt van de digitale sector te stimuleren, organiseert BeCode in Gent, Brussel en Charleroi een introductiecursus in digitale beroepen van 6 weken, speciaal voor werkzoekende vrouwen (jonge NEET's, laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden, vrouwen met een niet-EU-migrantenachtergrond of met een handicap).

Het doel van de introductiecursus is om te dienen als een eerste stap naar een opleiding op langere termijn die kan leiden tot een baan. Het is dus de bedoeling om het doorstromen naar kwalificerende opleidingen, aangeboden door BeCode of andere spelers in het ecosysteem, te vergemakkelijken, rekening houdend met de evolutie in het aanbod van kwalificerende opleidingen en de verwachtingen van werkgevers.

↑ naar boven

 

Belgian Entreprenoires : Entreprenoires Class

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR)

Het project ‘Entreprenoires Boost'Class’ is een opleidingsprogramma voor het beheer van zeer kleine ondernemingen, gericht op vrouwelijke ondernemers die te lijden hebben onder zowel seksisme als afrofobie en wier ondernemingen zich niet langer in de start-upfase bevinden maar in de scale-up fase.

Het doel is om vrouwen die dubbel gediscrimineerd worden te ondersteunen bij het structureren van hun professionele aanbod door rekening te houden met hun specifieke problemen en tegelijkertijd hun managementvaardigheden te versterken.

Het programma biedt training, groepscoachingsessies en twee evenementen, een lanceringsevenement en een slotceremonie. De doelstellingen zijn om vaardigheden op te bouwen, netwerken en verbanden aan te moedigen en het profiel van vrouwelijke ondernemers en hun bedrijven te verbeteren.

↑ naar boven

 

DUO for a JOB : PAIRE – Projet d’Accompagnement Intergénérationnel pour la Recherche d’Emploi

Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR)

Het project heeft als doel om 60 kwetsbare jonge vrouwen met een migratieachtergrond te ondersteunen in hun zoektocht naar een baan door een vrijwillige mentor. Er zullen nieuwe methodes en kanalen worden gebruikt om de specifieke doelgroep van het project te bereiken.

Eenmaal aangesloten, zullen de deelneemsters profiteren van DUO for a JOB's individuele, op maat gemaakte mentorprogramma om hen te helpen bij het zoeken naar een baan. Een precieze methodologie, onderverdeeld in belangrijke fasen, bepaalt de contouren van deze 6 maanden durende ondersteuning.

↑ naar boven

 

Fabriek Paysanne : Lasopleidingen gericht op landbouwsters

Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR)

Het project biedt lasworkshops, collectieve werven, kennisuitwisseling en discussiegroepen voor vrouwen die betrokken zijn bij landbouw- of aanverwante activiteiten. Dit heeft als doel hun autonomie te vergroten (problemen analyseren, oplossingen vinden, hun eigen gereedschap repareren, enz.) en een netwerk te creëren voor wederzijdse ondersteuning en uitwisseling over landbouwtechnieken en uitdagingen, om hun integratie in de landbouwgemeenschap te versterken.

↑ naar boven

 

Frauenliga / Vie Féminine : Individuele coaching voor de opbouw en ontwikkeling van beroepsperspectieven

Waals Gewest (DE)

Het project biedt individuele coaching voor langdurig werkloze vrouwen met één of meerdere kwetsbaarheidsfactoren: ondersteuning, planning van professionele doelstellingen, hulp bij het vinden van een baan of opleiding.

Deze coaching wordt aangevuld met een ZRM®-workshop (Zelfredzaamheidmatrix) die vrouwen in staat stelt negatieve en problematische attitudes te vervangen door attitudes die sterke positieve gevoelens oproepen.

↑ naar boven

 

Globe Aroma : FXMME LABO®- textiel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL)

Het project biedt vrouwen met een nieuwkomersachtergrond de ruimte om aan talentontwikkeling te doen, een professioneel netwerk uit te bouwen en de eerste stappen te zetten richting duurzaam en sociaal ondernemerschap binnen de textielsector.

Het programma start met kennismakingsworkshops rond textieltechnieken, gevolgd door een coachingsreeks rond ondernemingsvormen en productontwikkeling, maar biedt ook taalondersteuning en digitale ondersteuning. In het midden van het traject vindt een eerste presentatie van de resultaten plaats in het Kaaitheater tijdens het event: See is for Story, Tea is for Telling. Aan de hand van storytelling zullen de eerste stappen van dit proces zichtbaar gemaakt worden. Het programma wordt afgesloten met het op de markt brengen van een textielproduct en de oprichting van kleine bedrijven.

↑ naar boven

 

Humanitarian Welfare Association: Women to work

Vlaams Gewest (NL)

Women2Work is een tewerkstellingsinitiatief dat vrouwen met een migratieachtergrond de kracht geeft om actie te ondernemen richting werk en zo (gender)gelijkheid te bereiken op de arbeidsmarkt. Om deze doelstelling te bereiken, wil het project vrouwen met een migratieachtergrond empoweren en hun zelfvertrouwen vergroten, zodat ze zelfverzekerd de uitdagingen van de arbeidsmarkt kunnen aangaan. Dit project versterkt de capaciteiten van de deelnemers door middel van interactieve theoretische lessen, hands-on vrijwilligerswerk en persoonlijke begeleiding.

Het programma omvat de volgende vier fases:

 • Een intensieve theoretische opleiding in klasverband van twee maanden.
 • Praktische coaching door middel van vrijwilligerswerk gedurende twee maanden, waardoor de drempel naar betaald werk aanzienlijk wordt verlaagd en de deelneemsters een eerste werkervaring kunnen opdoen in België.
 • Eén week individuele coaching en extra begeleiding bij de zoektocht naar werk.
 • Ontmoetingen en rondetafelgesprekken met organisaties, waarbij dialoog en ideeënuitwisseling met medewerkers centraal staan om ideeën uit te wisselen over de job.

Met Women2Work krijgen vrouwen met een migratieachtergrond een actieve rol in hun eigen succesverhaal op de arbeidsmarkt. Het project heeft als doel om hen kennis te laten maken met alle facetten van de Belgische arbeidsmarkt en hen te ondersteunen om hun loopbaanambities te verwezenlijken.

↑ naar boven

 

Interface3: S’initier, s’orienter et s’insérer dans les métiers informatiques et techniques

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR)

Het project wil 30 laaggeschoolde werkzoekenden aan een baan helpen door twee kennismakings- en oriëntatiecursussen van 9 weken te organiseren die gericht zijn op digitale inclusie en het ontdekken van administratieve en IT-beroepen (kantoorautomatisering/administratie/helpdesk IT) die toegankelijk zijn voor hun opleidingsniveau.

Elk van deze twee cursussen wordt aangevuld met 6 maanden ondersteuning. Het project richt zich voornamelijk op vrouwen die geen middelbareschooldiploma hebben, die een migratieachtergrond hebben (met name nieuwkomers), die zich in een kwetsbare sociaaleconomische situatie bevinden (bijv. eenoudergezinnen) en die minstens een jaar werkloos zijn. Het doel is om de digitale kloof voor deze groep te verkleinen door ze een opfriscursus kantoorautomatisering te geven, om ze nieuwe carrièremogelijkheden te bieden door ze toegang te geven tot banen waar ze anders misschien niet aan zouden hebben gedacht, en om hun vertrouwen in zichzelf en hun vaardigheden te herstellen, zodat ze kunnen instromen in een opleiding die tot een kwalificatie of direct tot een baan leidt. Aan het einde van de training zal elke deelneemster een concreet en realistisch carrièreplan hebben en gewerkt hebben aan mogelijke aanpassingen om de obstakels voor professionele integratie die verband houden met hun persoonlijke situatie te overwinnen.

↑ naar boven

 

Interra : Empo’Women

Waals Gewest (FR)

Het doel van het project Empo'women is het ontwikkelen van een begeleidingsdienst om vrouwelijke immigranten in kwetsbare situaties te helpen hun eigen duurzame banen te creëren. Om dit te bereiken zijn een aantal acties gepland: bewustmaking over ondernemerschap; informatie en begeleiding bij socio-professionele integratie; het opzetten van een ondersteuningsprogramma dat is afgestemd op de situatie van elke vrouw; het ontwikkelen van een sterk netwerk; het organiseren van bijeenkomsten tussen vrouwelijke ondernemers; en het creëren van een sterke ondernemersgemeenschap.

Het doel is dat de deelnemende vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen en de vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om hun eigen duurzame banen te creëren.

↑ naar boven

 

In-Z : Proeftuin Workin’ Moms

Vlaams Gewest (NL)

Dit project wil 20 baanvrije moeders met een migratieachtergrond naar een duurzame tewerkstelling begeleiden door middel van oriëntatiewerkvloeren op de school van hun kinderen.

Het programma bereikt de moeders via de scholen van hun kinderen door outreachend werk en met de hulp van een ervaringsdeskundige brugfiguur. Een vertrouwde schoolcontext in combinatie met de vertrouwensrelatie met de brugfiguur zorgt voor lagere drempels. De moeders gaan aan de slag op de school van hun kinderen, waarbij ze ervaring kunnen opdoen in zeer diverse taken, van catering, logistiek, tot kinderopvang en waarbij er individuele en collectieve begeleidingsmomenten zijn. Centraal staan begeleiding op vlak van zelfvertrouwen, talentvalorisatie, werkmotivatie en taalcoaching op het werk, met intense aandacht voor de randvoorwaarden, de work-life balance en het versterken van digitale vaardigheden.

De hybride oriëntatiewerkvloer waar van elkaar geleerd wordt dient niet alleen te leiden naar een duurzame tewerkstelling op maat van de vrouwen, maar ook tot een actieplan met aanbevelingen voor andere actoren op de arbeidsmarkt. Het project wordt daarin begeleid door een expertengroep.

↑ naar boven

 

Mode d’Emploi : Luttons pour les roses, pas seulement pour le pain

Waals Gewest (FR)

Het doel van het project is om de oriëntatie en integratie van vrouwen in traditioneel mannelijke beroepen in de renovatie-, bouw-, recycling- en materiaalupcyclingsectoren en andere groene beroepen te vergemakkelijken.

Om dit doel te bereiken zijn twee werkgebieden gepland:

 • Een communicatiecampagne gericht op het deconstrueren van genderstereotypen in de bovengenoemde werkgelegenheidssectoren (bewustmakingsposters, een gids over de obstakels en hefbomen voor actie bij het aanwerven van vrouwen, videoclips, een praktische gids voor het gebruik van belangrijke argumenten in situaties van genderdiscriminatie, enz.).
 • Het opzetten van een ondersteuningsdienst en adviezen op individueel en collectief niveau voor laaggeschoolde en laaggekwalificeerde vrouwen (in samenwerking met opleidingscentra).

↑ naar boven

 

Le Monde des Possibles : WOW – WOmen knoW

Waals Gewest (FR)

Het project ontwikkelt twee elkaar versterkende gebieden (opleiding en participatief onderzoek), die samen met migrantenvrouwen zijn ontwikkeld:

 • Een opleidingsprogramma voor migrantenvrouwen die de arbeidsmarkt op willen en vaardigheden willen opdoen in het opzetten van projecten in de sociale economie. De opleiding zal de deelnemers vaardigheden aanleren op het gebied van coöperatief projectmanagement en hen ondersteunen bij een overgangsperiode naar werk. Projectmanagementvaardigheden zullen in eerste instantie worden gekoppeld aan vaardigheden voor de gemeenschapskeuken.
 • Participatief onderzoek naar kinderopvang - een onderwerp dat te vaak wordt overgelaten aan individuele oplossingen. De deelnemers aan de training worden beschouwd als medeonderzoekers en zullen de specifieke behoeften van migrantenvrouwen op het gebied van kinderopvang identificeren, evenals de mogelijke oplossingen en, op de langere termijn, streven naar het opzetten van een kinderopvangcoöperatie voor werkende of werkzoekende moeders.

↑ naar boven

 

Perspectives : Telles Qu’Elles

Waals Gewest (FR)

Het project is gericht op het mobiliseren van vrouwen in economisch en sociaal kwetsbare situaties door middel van een aantal acties:

 • Begunstigden mobiliseren door een sterk lokaal netwerk te activeren;
 • Follow-up voor elk van hen met het opzetten van een professioneel project op basis van een bottom up-methodologie die levenssituaties (werktijden, gezondheid, mobiliteit) centraal stelt in het project, en workshops om soft skills te ontwikkelen;
 • Een analyse van de behoeften van lokale bedrijven en de opbouw van een netwerk van werkgevers met een sociaal doel (inschakelingsondernemingen of traditionele bedrijven uit Flémalle) met onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (koppeling tussen vraag en aanbod);
 • Activering van sociale partners (OCMW), partners op het raakvlak van werkzoekenden, bedrijven (MIRE, HMI, OCMWs van Luik en Flémalle) en gemeentelijke partners die betrokken zijn bij het economisch leven in Flémalle (bv. ADL);
 • Opvolging in de tewerkstelling tijdens de eerste maanden van integratie in de job om een band te leggen tussen het bedrijf en de begunstigde.

↑ naar boven

 

Plouf asbl : S’émanciper

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR)

PLOUF is een non-profitorganisatie die de toegang tot hygiëne wil vergemakkelijken voor mensen in precaire situaties door de rol van wasserettes in het creëren van banden tussen buurtbewoners te herstellen. PLOUF biedt hulp bij het wassen en organiseert wekelijkse inloopsessies onder leiding van een vrijwilliger. In samenwerking met haar gebruikers en lokale verenigingen organiseert PLOUF ook activiteiten tijdens het doen van de was die bijdragen aan het creëren van banden, het bevorderen van welzijn en empowerment.

Het doel van het project 'S'émanciper' is het creëren van banden en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde van vrouwen die ver verwijderd zijn van maatschappelijke codes en de arbeidsmarkt, die lange tijd dakloos zijn geweest of die een tijd in zorginstellingen hebben doorgebracht en die als gevolg daarvan hun baan en hun huis zijn kwijtgeraakt.

Het is onderverdeeld in drie fasen, die niet noodzakelijkerwijs lineair zijn en afhangen van de situatie van elke persoon: het leggen van contacten en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de gebruikers van het centrum tijdens inloopsessies; het organiseren van culturele, culinaire of sportieve activiteiten; en het bieden van ondersteuning bij het opstellen van een plan om weer aan het werk te gaan.

↑ naar boven

 

VENTURELAB : Toutes des Graines de Changement !

Waals Gewest (FR)

Het doel van het project is om jonge vrouwen tussen 20 en 30 jaar te helpen die een onderneming opstarten gelinkt aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de provincie Luik, door hen een stimulerend en verfrissend programma aan te bieden waarmee ze kunnen voortbouwen op wat ze hebben geleerd en de obstakels kunnen identificeren en overwinnen waarmee ze als jonge onderneemsters worden geconfronteerd. Het project wil een tastbare impact hebben op het doelpubliek, maar ook deze ervaringen gebruiken om inhoud te creëren met een groter bereik.

De belangrijkste acties zijn het bieden van collectieve ondersteuning aan de deelneemsters om een netwerk van vertrouwen te creëren; het delen van ervaringen en het ontwikkelen van vaardigheden rond duurzaam ondernemerschap; het voorbereiden, samen met de deelneemsters, van een week waarin zij gekoppeld worden aan een vrouwelijke ondernemer in het veld; het bieden van individuele follow-up aan de deelneemsters om hen in staat te stellen het beste te halen uit wat ze hebben geleerd en ontdekt volgens hun persoonlijke behoeften; en communicatie om de stem van vrouwelijke duurzaam ondernemers zichtbaar en hoorbaar te maken.

↑ naar boven

 

Vlaams Netwerk tegen Armoede : Sterk Vrouwenwerk

Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL)

Sterk Vrouwenwerk is een samenwerking tussen het Vlaams Netwerk tegen Armoede en ZIJkant. In dit project bundelen beide organisaties hun expertise rond vrouwenrechten en armoedebestrijding. Het doel van het project is om niet-beroepsactieve vrouwen in armoede te begeleiden naar duurzame tewerkstelling bij een vaste retailpartner. Hiervoor werken ze samen met Colruyt. Er wordt op verschillende manieren naar die doelstelling toegewerkt:

 • Begeleiding van de deelneemsters: via een groepsversterkend traject, aangevuld met individuele begeleiding waar nodig, pakken ze drempels aan die met tewerkstelling te maken hebben. Dit zowel bij de stap naar werk, als op de werkvloer zelf.
 • Begeleiding van de retailpartner: via structureel overleg, vorming en ondersteuning rond gender, armoede en cultuur; pakken de deelneemsters drempels aan die vrouwen in armoede ondervinden op de werkvloer. 

Met een gerichte communicatiecampagne en toolkit worden de resultaten verspreid onder trajectbegeleiders, dienstverleners, bedrijven en beleidsmakers.

↑ naar boven

 

Welkom : Grote kuis tegen onrecht!

Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL)

Dit project is gericht op huishoudhulpen en medewerksters uit de dienstenchequesector en focust specifiek op werknemersvertegenwoordigers, om hen uit het isolement te halen dat de werkcontext creëert en hun werkomstandigheden te verbeteren. Die doelstelling wordt nagestreefd door de banden tussen de werkneemsters te versterken enerzijds en door de sensibilisering van hun klanten anderzijds.

Het programma omvat de oprichting van een lerend netwerk waarin werkneemsters onderling contacten kunnen leggen, elkaar kunnen versterken en tools kunnen ontwikkelen om hun rechten binnen hun bedrijf te realiseren. Het netwerk wordt bijgestaan door een stuurgroep van experten. De resultaten van het project zullen vervolgens op grote schaal naar buiten worden gebracht.

↑ naar boven

 

Zéphyr asbl : Elles boss(ent)

Waals Gewest (FR)

Het project bestaat uit een programma ter ondersteuning van de tewerkstelling van vrouwen met een migratieachtergrond, met bijzondere aandacht voor knelpuntberoepen: ‘beroepsgerichte’ cursussen Frans; socio-professionele ondersteuning in groep en individueel; training in vrouwenempowerment die de cursisten in staat stelt strategieën te ontwikkelen om actie te ondernemen en zich te positioneren in de publieke en private sfeer; een inleidende IT-module; een conferentie, getuigenissen en bedrijfsbezoeken; een meeloopstage; en individuele ondersteuning na de training.

Naast de doelstelling van integratie op de arbeidsmarkt, is het project ook gericht op het faciliteren van relaties en netwerken tussen stagiairs en bedrijven. Er zal diepgaand onderzoek worden gedaan naar de stereotypen en beperkende overtuigingen van 'migranten' vrouwen en bedrijven.

↑ naar boven