Seksisme

Het Instituut wil de strijd aangaan met alle vormen van seksisme en heeft in het verleden reeds stappen ondernomen om het fenomeen seksisme in beeld te brengen. In 2008 voerde Magda Michielsens een onderzoek uit in opdracht van het Instituut over de definiëring van het concept  seksisme. Recent werden in het onderzoek Beyond the Box de seksistische attitudes van de Belgische bevolking onderzocht.

Wat is seksisme vanuit sociologisch oogpunt?

Enerzijds wordt seksisme gezien als het geheel aan vooroordelen, overtuigingen en stereotypen over mannen en vrouwen en de relatie tussen de geslachten. Men gaat uit van een hiërarchische verhouding tussen man en vrouw, waarbij de ene boven de andere wordt geplaatst, en men gelooft in de wenselijkheid van een dergelijke verhouding.

Anderzijds behelst seksisme alle handelingen die voortvloeien uit een dergelijke overtuiging, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen vrouwen en mannen, en leden van één van beide geslachten hierdoor nadelige gevolgen ervaren. Discriminatie op basis van geslacht is één van de gedragingen die kan voortvloeien uit een seksistische of stereotiepe attitude ten opzichte van vrouwen of mannen, maar ook ongewenste intimiteiten vallen onder deze noemer.

Seksisme is in dit opzicht dus een vruchtbare voedingsbodem voor discriminatie en intimidatie en leidt tot structurele machtsonevenwichten. Een ongelijke perceptie van de relatie tussen vrouwen en mannen kan leiden tot dubbele standaarden, overobjectivering op basis van geslacht en kan zich vertalen in handelingen die in strijd zijn met het principe van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Vaak wordt seksisme gedefinieerd als enkel een probleem van vrouwen. Niettegenstaande veel vrouwen op straat, op het werk of in hun privéleven het slachtoffer worden van seksisme, kunnen ook mannen er nadelige gevolgen van ondervinden.

Het Instituut beschikt over de juridische middelen om de strijd met seksisme op twee domeinen aan te gaan:

1. Seksistische genderstereotypen die aanzetten tot discriminatie
2. Seksuele intimidatie op openbare plaatsen