Overheidsopdrachten

De wet van 12 januari 2007 voorziet dat elke minister: "waakt, in het kader van de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies, over het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de integratie van de genderdimensie".

Integratie van de genderdimensie in de overheidsopdrachten

Het Instituut heeft de brochure Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsopdrachten gepubliceerd om het principe van gelijke kansen gemakkelijker te kunnen introduceren in de volgende elementen van de overheidsopdrachten:

  • Uitsluitingsgronden: kandidaten of inschrijvers die de sociale wetgeving (waaronder gelijke behandeling) hebben overtreden, kunnen uitgesloten worden indien deze overtreding wordt aanzien als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening. Dit moet duidelijk vermeld worden in de aankondiging van de opdracht of het bestek. De bewijslast rust bovendien op de aanbestedende overheid.
  • Gunningscriteria: het principe van gelijke kansen voor vrouwen en mannen is niet erkend als een apart gunningscriterium. In sommige gevallen kan echter een subcriterium gelijke kansen worden toegevoegd aan het criterium kwaliteit. Zo kan een evenwichtige samenstelling van het team beschouwd worden als een element dat de kwaliteit bevordert. Dit criterium moet evenwel verband houden met het voorwerp van de opdracht en moet het mogelijk maken om te evalueren of dit een economisch voordeel oplevert. Dit criterium moet vermeld staan in de opdracht of het bestek.
  • Uitvoeringsmodaliteiten: de aanbestedende overheid kan contractuele voorwaarden bepalen om sociale doelstellingen na te streven bij de uitvoering van de opdracht. Ook hier moeten dergelijke voorwaarden duidelijk vermeld worden in de aankondiging van de opdracht of het bestek. Een marktonderzoek naar de praktische haalbaarheid van die voorwaarden is aangewezen.
  • Voorwerp van de opdracht: de aanbestedende overheid dient na te gaan of de mogelijkheid bestaat om de genderdimensie te verbinden aan het voorwerp van de opdracht.